Indian Village Directory

Mundra is a sub-district / Tehsil / Block (CD) in the Kachchh District of Gujarat. According to Census 2011 information Mundra has a population of 153219 peoples. There are 35192 houses in the sub-district. Here, list of Village in Mundra sub-district of Gujarat state, which have area and population.
Populations and Households in Mundra
# Rural Urban Total
Male Population 78986 78986 89871
Female Population 53895 9453 63348
Households 30454 4738 35192
list of all Villages in Mundra
Villages Area (Hectares) Total Population(2011)
Tumbadi Nani 1195.33 1209
Tumbadi Moti 1390.79 1046
Babiya 839.81 104
Tappar 2392.81 858
Kanajra 940.47 663
Lifara 1343.71 677
Vagura 1718.53 1104
Bagda 1154.75 845
Fachariya 522.27 419
Patri 2950.42 2592
Vanki 3106.31 1655
Bocha 527.39 200
Beraja 4203.04 1413
Ramaniya 2252.96 1797
Depa 903.11 393
Sukhpar 819.83 0
Gelda 1629.21 1103
Karagoga 1383.55 807
Lakhapar 1543.71 1568
Kandagara Nana 760.19 224
Kundrodi 2173.37 986
Chhasra 1643.27 1515
Vovar 1026.83 1336
Bharudiya 1178.39 0
Hatdi 1179.96 626
Kuvay 0 162
Kukadsar 1614.95 529
Bhadresar 3835.54 4552
Pavdiara 443.68 248
Vadala 3641.3 2871
Mokha 1017.68 777
Ratadiya 1584.02 1335
Viraniya 819.32 906
Toda 96.36 711
Baraya 1241.16 930
Deshalpar 2929.75 2611
Khakhar Moti 1250.77 2139
Kandagara Mota 2084.96 4461
Tunda 1314.3 12471
Shiracha 1676.64 1879
Moti Bhujpar 3298.38 9278
Samagoga 1380.81 7704
Pragpar (1) 1314.58 934
Pragpar (2) 0 405
Bhorara 716.8 1003
Gundala 2463.42 2784
Raga 363.94 164
Luni 2804.26 3379
Shekhadiya 590.11 971
Sadau 647.6 1970
Mangra 480.13 1244
Mota Kapaya 1187.48 3063
Nana Kapaya 740.74 8883
Borana 107.29 377
Pratappar (1) 343.55 268
Pratappar (2) 0 0
Nani Bhujpar 440.98 1056
Navinal 1038.33 3100
Jarpara 3191.3 7352
Dhrab 1573.7 3281
Baroi 1126.67 14954
Goersama 599.48 989

Map of Mundra


View Larger Map
Source: google map